PIW Lidzbark Warmiński

POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII
w Lidzbarku Warmińskim

Podróż ze zwierzętami towarzyszącymi

Podróż ze zwierzętami towarzyszącymi w UE

Podróż ze zwierzętami towarzyszącymi z Polski do państwa trzeciego

Podróż ze zwierzętami towarzyszącymi z państwa trzeciego do Polski

Zasady przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym w następstwie BREXITu

SKARGI I WNIOSKI

Dni i godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim

Poniedziałek w godz. 9:00 – 14:00

Przyjmowanie podań wniesionych ustnie do protokołu w sprawach:
Skarg kierowanych do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim codziennie 8:00 – 14:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim ul. Ornecka 2d

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać:
1. Pocztą na adres:
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim ul. Ornecka 2d 11-100 Lidzbark Warmiński
2. Faksem na numer: (89) 767-06-71

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim. Siedzibą Powiatowego Lekarza Weterynarii jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim ul. Ornecka 2d, 11-100 Lidzbark Warmińskim. Możliwe formy kontaktu: telefon 89 767 22 22 ; e-mail: lidzbark.piw@wetgiw.gov.pl ; skrytka ePUAP: piwlidzbarkwarminski.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych Panem Tomaszem Jabłońskim poprzez adres e-mail: iod@lidzbarkwarminski.piw.gov.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora danych osobowych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
a. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
b. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a. uprawnione organy publiczne,
b. podmioty dostarczające korespondencję,
c. podmioty wykonujące usługi brakowania dokumentacji,
d. podmioty świadczące usługi zdrowotne,
e. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim, przy czym podanie danych jest:
a. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
b. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Lidzbarku Warmińskim 2016
Oświadczenie o dostępności
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast