PIW Lidzbark Warmiński

POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII
w Lidzbarku Warmińskim

Finanse

sprawozdanie finansowe 2018

sprawozdania finansowe 2019

 

Ogłoszenia o naborach – pracownicy, lekarze wyznaczeni

Nabór na stanowisko specjalista ds. administracyjnych

OSWIADCZENIE

ogłoszenie o naborze 59688

Nabór na stanowisko specjalista ds. finansowo-płacowych

ogłoszenie o naborze 59686

OSWIADCZENIE

ogłoszenie o wyniku naboru nr 59688

ogłoszenie o wyniku naboru nr 59686

 

Nabór do wykonywania czynności służbowych na rok 2020

 

 

ogłoszenie o naborze

Oświadczenie_kandydata_o_korzystaniu_z_pełni_praw_publicznych

Podanie_o_wyznaczenie_2020

oświadczenie zleceniobiorcy

Oświadczenie_kandydata_o_nieskazaniu_prawomocnym_wyrokiem

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim. Siedzibą Powiatowego Lekarza Weterynarii jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim ul. Ornecka 2d, 11-100 Lidzbark Warmińskim. Możliwe formy kontaktu: telefon 89 767 22 22 ; e-mail: lidzbark.piw@wetgiw.gov.pl ; skrytka ePUAP: piwlidzbarkwarminski.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych Panem Tomaszem Jabłońskim poprzez adres e-mail: iod@lidzbarkwarminski.piw.gov.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora danych osobowych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
a. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
b. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a. uprawnione organy publiczne,
b. podmioty dostarczające korespondencję,
c. podmioty wykonujące usługi brakowania dokumentacji,
d. podmioty świadczące usługi zdrowotne,
e. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim, przy czym podanie danych jest:
a. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
b. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).

Utylizacja materiału niebezpiecznego (SRM) i padłych zwierząt gospodarskich

Zgodnie z § 4, pkt3 RMRiRW z dnia 21.10.2010r Dz.U. z 2016r poz 885 , Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim przypomina o konieczności utylizowania materiału niebezpiecznego (SRM) powstałego przy uboju cieląt do 6 miesiąca życia oraz owiec i kóz (ubijanych w każdym wieku). Materiał taki z terenu powiatu lidzbarskiego odbierają dwa zakłady:

Zbiór Surowców Pochodzenia Zwierzęcego Ryszard Pręgowski

Perkuiki 5 , 11-200 Bartoszyce

tel.: 89 750 40 44, 606 648 179, 694 485 643  

oraz

PHU Magdalena Czaplińska

ul. Olsztyńska 4 lok. 1

11-130 Orneta

tel. 55 242 12 28, 606 999 418

Grypa ptaków

Apel do hodowców drobiu MRiRW oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Treść apelu

Aktualna sytuacja epizotyczna na terenie Polski w zakresie grypy ptaków

Informacja dla hodowców drobiu

Treść komunikatu

Wytyczne GLW dla myśliwych dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne,
w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

Treść wytycznych

Rozporządzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Treść Rozporządzenia

Afrykański pomór świń

ASF w Polsce – mapy, obszary objęte restrykcjami, ogniska, przypadki

Informacje dla hodowców i przedsiębiorców

Materiały pomocnicze dla hodowców świń

Informacje dla lekarzy weterynarii, myśliwych i leśników

Przepisy prawne dotyczące ASF

Zasady bioasekuracji myśliwych-wytyczne

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii na rok 2017

Lidzbark Warmiński, dn. 14 listopad 2016 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

 

 

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2016 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania ustawowych zadań Inspekcji, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007r. Nr 121 poz. 842 z późn. zm.) na terenie powiatu lidzbarskiego.

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Lidzbarku Warmiński
Krzysztof Rudziński

Nowe wytyczne w sprawie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Od dnia 01 czerwca 2016 wchodzi w życie nowe rozporządzenie MRiRW Dz. U. poz. 451 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Główny Lekarz Weterynarii publikuje nowe wytyczne celem ułatwienie wdrożenia w/w rozporządzenia.

Aby pobrać wytyczne kliknij tutaj.

Aby pobrać rozporządzenie kliknij tutaj.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Lidzbarku Warmińskim 2016
Oświadczenie o dostępności
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast