PIW Lidzbark Warmiński

POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII
w Lidzbarku Warmińskim

PIW Lidzbark Warmiński

Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim

W związku z dynamicznie i bardzo gwałtownie rozprzestrzeniającą się na terytorium Polski wysoce zjadliwą grypą ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim zwraca się z apelem o jak najszybsze zgłaszanie przez hodowców do tutejszego inspektoratu weterynarii lub do podmiotów świadczących usługi weterynaryjne informacji o wszelkich nietypowych objawach zaobserwowanych u drobiu.

Szczególną uwagę należy zwrócić na takie objawy jak:

 • zwiększona śmiertelność;
 • znaczący spadek pobierania paszy i wody;
 • objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
 • duszność;
 • sinica i wybroczyny;
 • biegunka;
 • nagły spadek nieśności.

Obecnie krążący wśród drobiu typ wirusa to H5N8. Dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka i w chwili obecnej nie ma podstaw do wprowadzania ponadstandardowych środków prewencyjnych w odniesieniu do ludzi. Biorąc jednak pod uwagę ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 oraz dużą zmienność wirusów grypy, wskazana jest pewna ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem i ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów.

Ponadto, wszystkim hodowcom utrzymującym drób zaleca się:

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków powoduje masowe padnięcia zwierząt oraz przyczynia się do ogromnych strat gospodarczych.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Lidzbarku Warmińskim 2016
Oświadczenie o dostępności
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast