PIW Lidzbark Warmiński

POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII
w Lidzbarku Warmińskim

PIW Lidzbark Warmiński

Ogłoszenia o naborach – pracownicy, lekarze wyznaczeni

Nabór na stanowisko specjalista ds. administracyjnych

OSWIADCZENIE

ogłoszenie o naborze 59688

Nabór na stanowisko specjalista ds. finansowo-płacowych

ogłoszenie o naborze 59686

OSWIADCZENIE

ogłoszenie o wyniku naboru nr 59688

ogłoszenie o wyniku naboru nr 59686

Nabór do wykonywania czynności służbowych na rok 2020

ogłoszenie o naborze

Oświadczenie_kandydata_o_korzystaniu_z_pełni_praw_publicznych

Podanie_o_wyznaczenie_2020

oświadczenie zleceniobiorcy

Oświadczenie_kandydata_o_nieskazaniu_prawomocnym_wyrokiem


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim  przywiązuje istotną wagę do poszanowania pracowników, klientów, osób współpracujących ,osób korzystających z formy elektronicznego kontaktu , serwisu e-usług i świadczonych usług. Zależy nam, aby każda osoba fizyczna, której dane przetwarzamy dokładnie wiedziała, jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.

Zgodnie z wymaganiami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwane dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ;

Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Lidzbarku Warmińskim  (zwany dalej administratorem danych) z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim ul. Ornecka 2d, 11-100 kontakt: telefon 89 767 22 22 ;  e-mail: lidzbark.piw@wetgiw.gov.pl

 1. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Marek Czechowski email: iod@lidzbarkwarminski.piw.gov.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora Danych osobowych
 2. Cel przetwarzania i podstawa prawna
 • W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii, dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych  i  prawnie   uzasadnionych  celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny    z tymi celami.
 • Celem przetwarzania danych osobowych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii jest wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań przez Administratora Danych określonych in. w art 3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej tj ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego
 1. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów wynikających z:
 2. Wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi podstawa art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia RODO
 3. realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód, m.in. dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji. W każdym przypadku zbierana od Pani/Pana zgoda będzie wskazywała m.in. cel przetwarzania danych, który w oparciu  o tę zgodę realizujemy (podstawa prawna:, art. 6 ust. 1 lit. a) lub  9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO ;
 4. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, , w związku z realizacją zadań wynikających z  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej podstawa prawna: Rozporządzenie 6 ust. 1 lit. c) RODO
 5. wypełnienie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązku podatkowego –zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 6. kontaktowanie się z Państwem w celach informacyjnych, np. w celu potwierdzenia bądź zmiany/odwołania terminu wizyty/kontroli, informowania o zakresie kontroli –zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO,;
 7. zapewnienie możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń –zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO;
 8. W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia lub innych czynności niezbędnych do realizacji zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 9. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
 • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
 • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2 w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż wskazany   w przepisach o archiwizacji (zasady klasyfikacji oraz okres przechowywania danych) .

 

 1. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji,                   w tym profilowanie.

Grypa ptaków

Apel do hodowców drobiu MRiRW oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Treść apelu

Aktualna sytuacja epizotyczna na terenie Polski w zakresie grypy ptaków

Informacja dla hodowców drobiu

Treść komunikatu

Wytyczne GLW dla myśliwych dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne,
w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

Treść wytycznych

Rozporządzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Treść Rozporządzenia

Szkolenie ubój na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim informuje, iż 19 listopada 2019r. w siedzibie tutejszego inspektoratu odbędzie się szkolenie dla osób przeprowadzających ubój zwierząt poza rzeźnią z przeznaczeniem na użytek własny . Szkolenie rozpocznie się o godz. 10.00. Osoby chętne do udziału proszone są o telefoniczne potwierdzenie obecności,

nr tel. 89 767 22 22

SKARGI I WNIOSKI

Dni i godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim

Poniedziałek w godz. 9:00 – 14:00

Przyjmowanie podań wniesionych ustnie do protokołu w sprawach:
Skarg kierowanych do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim codziennie 8:00 – 14:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim ul. Ornecka 2d

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać:
1. Pocztą na adres:
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim ul. Ornecka 2d 11-100 Lidzbark Warmiński
2. Faksem na numer: (89) 767-06-71

Afrykański pomór świń

ASF w Polsce – mapy, obszary objęte restrykcjami, ogniska, przypadki

Informacje dla hodowców i przedsiębiorców

Materiały pomocnicze dla hodowców świń

Informacje dla lekarzy weterynarii, myśliwych i leśników

Przepisy prawne dotyczące ASF

Zasady bioasekuracji myśliwych-wytyczne

 

 

Utylizacja materiału niebezpiecznego (SRM) i padłych zwierząt gospodarskich

Zgodnie z § 4, pkt3 RMRiRW z dnia 21.10.2010r Dz.U. z 2016r poz 885 , Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim przypomina o konieczności utylizowania materiału niebezpiecznego (SRM) powstałego przy uboju cieląt do 6 miesiąca życia oraz owiec i kóz (ubijanych w każdym wieku). Materiał taki z terenu powiatu lidzbarskiego odbierają dwa zakłady:

Zbiór Surowców Pochodzenia Zwierzęcego Ryszard Pręgowski

Perkuiki 5 , 11-200 Bartoszyce

tel.: 89 750 40 44, 606 648 179, 694 485 643  

oraz

PHU Magdalena Czaplińska

ul. Olsztyńska 4 lok. 1

11-130 Orneta

tel. 55 242 12 28, 606 999 418

Podróż ze zwierzętami towarzyszącymi

Podróż ze zwierzętami towarzyszącymi w UE

Podróż ze zwierzętami towarzyszącymi z Polski do państwa trzeciego

Podróż ze zwierzętami towarzyszącymi z państwa trzeciego do Polski

Zasady przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym w następstwie BREXITu

Nowe wytyczne w sprawie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Od dnia 01 czerwca 2016 wchodzi w życie nowe rozporządzenie MRiRW Dz. U. poz. 451 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Główny Lekarz Weterynarii publikuje nowe wytyczne celem ułatwienie wdrożenia w/w rozporządzenia.

Aby pobrać wytyczne kliknij tutaj.

Aby pobrać rozporządzenie kliknij tutaj.

Finanse

sprawozdanie finansowe 2018

 

 

Sprawozdania finansowe 2019

 

Sprawozdania finansowe za rok 2020

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Lidzbarku Warmińskim 2016
Oświadczenie o dostępności
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast