PIW Lidzbark Warmiński

POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII
w Lidzbarku Warmińskim

PIW Lidzbark Warmiński

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim  przywiązuje istotną wagę do poszanowania pracowników, klientów, osób współpracujących ,osób korzystających z formy elektronicznego kontaktu , serwisu e-usług i świadczonych usług. Zależy nam, aby każda osoba fizyczna, której dane przetwarzamy dokładnie wiedziała, jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.

Zgodnie z wymaganiami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwane dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ;

Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Lidzbarku Warmińskim  (zwany dalej administratorem danych) z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim ul. Ornecka 2d, 11-100 kontakt: telefon 89 767 22 22 ;  e-mail: lidzbark.piw@wetgiw.gov.pl

 1. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Marek Czechowski email: iod@lidzbarkwarminski.piw.gov.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora Danych osobowych
 2. Cel przetwarzania i podstawa prawna
 • W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii, dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych  i  prawnie   uzasadnionych  celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny    z tymi celami.
 • Celem przetwarzania danych osobowych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii jest wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań przez Administratora Danych określonych in. w art 3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej tj ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego
 1. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów wynikających z:
 2. Wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi podstawa art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia RODO
 3. realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód, m.in. dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji. W każdym przypadku zbierana od Pani/Pana zgoda będzie wskazywała m.in. cel przetwarzania danych, który w oparciu  o tę zgodę realizujemy (podstawa prawna:, art. 6 ust. 1 lit. a) lub  9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO ;
 4. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, , w związku z realizacją zadań wynikających z  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej podstawa prawna: Rozporządzenie 6 ust. 1 lit. c) RODO
 5. wypełnienie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązku podatkowego –zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 6. kontaktowanie się z Państwem w celach informacyjnych, np. w celu potwierdzenia bądź zmiany/odwołania terminu wizyty/kontroli, informowania o zakresie kontroli –zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO,;
 7. zapewnienie możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń –zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO;
 8. W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia lub innych czynności niezbędnych do realizacji zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 9. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
 • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
 • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2 w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż wskazany   w przepisach o archiwizacji (zasady klasyfikacji oraz okres przechowywania danych) .

 

 1. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji,                   w tym profilowanie.

SKARGI I WNIOSKI

Dni i godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim

Poniedziałek w godz. 9:00 – 14:00

Przyjmowanie podań wniesionych ustnie do protokołu w sprawach:
Skarg kierowanych do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim codziennie 8:00 – 14:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim ul. Ornecka 2d

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać:
1. Pocztą na adres:
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim ul. Ornecka 2d 11-100 Lidzbark Warmiński
2. Faksem na numer: (89) 767-06-71

Podróż ze zwierzętami towarzyszącymi

Podróż ze zwierzętami towarzyszącymi w UE

Podróż ze zwierzętami towarzyszącymi z Polski do państwa trzeciego

Podróż ze zwierzętami towarzyszącymi z państwa trzeciego do Polski

Zasady przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym w następstwie BREXITu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Lidzbarku Warmińskim 2016
Oświadczenie o dostępności
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast